Kastamonu Üniversitesi | Geleceğini İnşa Edeceğin Üniversite

Misyon-Vizyon-Kalite Politikası


Vizyonumuz

Öğretim ve araştırmada lider konumuyla geleceğin şekillenmesine ortak olan bir meslek yüksekokulu olmaktır. Üniversite- sanayi- toplum iş birliği ile uluslararası düzeyde güvenilir, faydalı bilgi ve yenilik üreterek bilimin ve teknolojinin gelişimine katkı sunan bir üniversite olmak. Eğitim ve öğretim deneyimini yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımlarla zenginleştirmek. 

Misyonumuz

Tüm paydaşların ihtiyaçlarını dikkate alarak; toplum, insanlık ve doğa için evrensel değerler çerçevesinde, yaratıcı ve eleştirel düşünmeyi, yenilikçiliği ve liderliği besleyerek küresel düzeyde bilginin sınırlarını genişletmek; girişimci, yenilikçi atılımlarla bölge ve ülkenin ekonomik, sosyal, kültürel, teknolojik gelişimine katkı sunabilecek bireyler yetiştirmek. 

Kalite Politikamız

İnebolu Meslek Yüksekokulu, stratejik hedeflerine ulaşmak için kalite güvence sistemini benimsemiş, toplumun ve ekonominin ihtiyaçlarına duyarlı, tüm paydaşlar ile etkileşim içerisinde olan, ürettiği bilgiyi ürüne, teknolojiye ve hizmete dönüştüren, eğitim-öğretimi, araştırma-geliştirme faaliyetlerini, kurumun yönetim sistemini niteliksel ve niceliksel olarak geliştirmeyi esas almış, etkin, verimli, rekabetçi ve girişimci bir üniversite olmayı hedeflemiştir. Tüm bölümlerimiz kalite güvence sistemi içerisinde üstün performansa odaklanan, faaliyetlerini uluslararası standartlar ve yasal mevzuata uygun olarak yürüten, başta öğrencilerimizin ve tüm paydaşlarımızın memnuniyeti ile düzenli izlemeye dayalı, iyileştirme ve sürdürebilirliği performans göstergeleriyle izleyen kalite odaklı yönetim sistemini esas almıştır.


 Eğitim-Öğretim Politikası: 

• Ulusal ve uluslararası eğitim işbirliklerini güçlendirerek evrensel bilim anlayışına uygun eğitim-öğretim hizmetleri sunmak, 

• Öğrenci merkezli eğitim-öğretim anlayışı benimseyerek, öğrencinin öğrenmesini desteklemek amacıyla bilimsel ve teknolojik imkânlar sağlamak,

 Eğitim-öğretim süreçlerini paydaşların katılımıyla, ulusal ve uluslararası işbirliklerinden faydalanarak sürekli olarak iyileştirmek, 

• Ö"ğrencilere, mezuniyet sonrasında ulusal kalkınma çabalarına etkili bir biçimde katılabilecekleri yüksek kalitede bir eğitim sunmak, 
• Öğrencilerin sosyo-kültürel becerilerinin artırılması için, üniversite seçmeli ders havuzu oluşturmak, 
• Uzaktan eğitim ile eğitimde erişebilirlik fırsatı sunmak, 
• Çalışanların ve öğrencilerin uluslararası değişim programlarına katılımını destekleyerek üniversitemizin ve ülkemizin uluslararası alanda tanınırlığına katkıda bulunmak, 

Araştırma-Geliştirme Politikası: 

• Öğrenci ve öğretim elemanlarının niteliklerini geliştirmek ve bilimsel başarılarını desteklemek, 
• Eğitim ve araştırma süreçlerini paydaşların katılımıyla ulusal ve uluslararası işbirliklerinden faydalanarak sürekli olarak iyileştirmek, 
• Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinden elde edilen sonuçların yaygınlaştırılmasını ve kullanılmasını sağlamak, 
• Yenilikçi Ar-Ge çalışmaları ile bilim ve teknoloji üretmek Yönetim Politikası 
• Açık, adil, şeffaf, hesap verebilen, sorumlu ve etik kurallara uygun bir yönetim tarzı ile hareket etmek, 
• Kurumsallaşmış ve rekabet gücüne sahip bir “şehir üniversitesi” olarak kamu, sanayi, STK ve tüm paydaşlarla işbirliği ile toplum yararına projeler üreten, bölge ve ülke kalkınmasına katkı sağlayan girişimci ve yenilikçi bir meslek yüksekokulu olmak, 
• Kaynakları etkin ve verimli kullanarak, tüm paydaşlar için kalite odaklı meslek yüksekokulu ortamı oluşturmak, 
• Çalışanların Kastamonu Üniversitesine ait olma bilinci ve gururu ile hareket etmelerini sağlamak, 
• Kurum içerisinde liyakata dayalı sistem kurmak ve geliştirmek, 
• Çalışanlar ve öğrenciler için her türlü engelleri ortadan kaldırarak engelsiz bir meslek yüksekokulu olmak, 
• Her alanda sorunların çözülmesinde ve yönetime katkı sağlanmasında kadınların daha fazla söz sahibi olmasını sağlamak, 
• Tüm paydaşlar ile bilgi paylaşımı yapmak, 
• İş sağlığı ve güvenliği kapsamında tüm personelin kendilerini güvende hissedeceği bir ortamı oluşturmak, 


Hijyen ve Sanitasyon Politikası 

• Meslek yüksekokuluna bağlı bölümlerde sağlık ve hijyen şartlarında eğitim öğretim faaliyetlerinin tesis edilmesi ile sürdürülebilir bir yönetim anlayışını geliştirmek, 
• Toplum sağlığının korunması ve hastalıkların önlenmesi için “Hijyen ve Sanitasyon Kurallarına” öncülük etmek, 
• Sağlığın korunması ve hastalıklara maruz kalmamak için hijyen ve sanitasyon kurallarına uymaya daha çok önem kazandırmak, 
• Kişisel hijyen yanında toplu yaşam alanlarında hijyen ve sanitasyon kurallarını belirlemek ve uygulamak. 
• Tüm personelin ve öğrencilerin sağlığı için; fiziki, kimyasal ve biyolojik ortamların hijyen ve sanitasyon kaynaklı bütün riskleri “Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi” ile yönetmek, 
• Kişilerin inisiyatifine bağlı kalınmaksızın, eğitim birimlerinde sağlık ve temizlik ile hijyen şartlarının ulusal ve uluslararası düzeyde standart temelli bir yaklaşım ile kültür oluşturulmaya yönelik faaliyetleri geliştirmek, 
• Eğitim kurumlarında temizlik hizmeti sağlayan çalışanların yetkinliklerini geliştirmek. Bu yetkinliklerin geliştirilmesinde çalışanlara “Temizlik ve Hijyen” konusunda bilgilendirmek, 
• Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi standardının eğitim kurumlarında uygulanması ve temizlik görevlilerince sunulan hizmetin kalitesini sürekli iyileştirmek, 
• Eğitim kurumlarında hijyen ve sanitasyon şartlarının yöneticilerce sürekli izlenmesi, iç tetkik yapılması, yetkin tetkik görevlilerince tetkik edilmesi, yönetimi gözden geçirme toplantılarında temizlik, hijyen ve sanitasyonun sistemlinin ele almak, 

Uzaktan Eğitim-Öğretim İlkeleri 

• Öğrencilerin uzaktan eğitime katılımlarının sağlanması amacı ile öğrenci motivasyonunun sağlanması ve farklı yöntemlerle geribildirimler alınması ve elde edilen sonuçların iyileştirmede kullanılması, 
• Öğrencilerin öğrenme süreç, ürün ve performanslarının değerlendirilmesi amacıyla yapılan ölçme ve değerlendirme etkinliklerinde, tek bir araç yerine mümkün olduğunca farklı araç ve yöntemlerin kullanılmasına yönelik performans odaklı ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerinin kullanılması, 
• Performansa dayalı ölçme değerlendirme sürecinde denetlenebilir ve şeffaflığı sağlayacak kanıta dayalı yöntem ve tekniklerin uygulamasının yaygınlaştırılması, 
• Uzaktan eğitime uygun birden fazla öğrenme ve yaklaşımları gerektiren öğrenme yöntemlerinin kullanması, 
• Belirli zaman aralıklarında öğretim elemanı ve öğrencilerin ihtiyaçlarının belirlenmesi ve sürece yönelik doğrudan geribildirim alınabilmesi için toplantılar düzenlenmesi (çevrimiçi ve yüz-yüze), 
• Öğrenci merkezli öğrenme yöntemleri içeren eğiticilerin eğitimi programının uygulanması,