1. Menüye atla
  2. İçeriği geç
  3. Alt bilgiyi geç

KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ İLANI

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURU VE KONTENJAN İLANI

Kastamonu Üniversitesine kayıtlı bir öğrenci; her birimin kendi bünyesindeki veya Üniversite içinde yer alan diğer birimlerin bünyesindeki aynı düzeyde diploma programlarına kontenjan dahilinde yatay geçiş yapabilir.

(1) Kurum İçi Genel Kontenjan Başvuru Şartları:

 Başvuru sırasında öğrencinin Kastamonu Üniversitesinde aynı düzeyde bir diploma programına kayıtlı olması zorunludur. Kayıt dondurmuş olmak veya izinli olmak yatay geçiş hakkından yararlanmaya engel değildir.

 Kurum içi yatay geçiş kontenjanına uluslararası/yabancı uyruklu öğrenciler de başvurabilir.

 Öğrencinin kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait Genel Akademik Not Ortalamasının en az 3,00 olması gerekir. Ancak, öğrencinin üniversitedeki aynı düzeyde farklı merkezi yerleştirme puanı türü ile öğrenci alan bir bölüme/programa yatay geçiş yapmak istemesi durumunda öğrencinin merkezi yerleştirme puanının geçmek istediği diploma programına eşdeğer bulunan yurtiçindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanının altında olmaması zorunludur.

 Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlar kurum içi yatay geçişlerde diğer şartların yanı sıra yetenek sınavından da başarılı olma şartı aranır.

Öğrencinin kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait öğretim programında belirtilen bütün dersleri almış ve başarmış olması gereklidir. Kayıtlı olduğu dönemlerde, öğretim programlarda yer alan bütün dersleri almamış olan öğrenciler veya herhangi bir dersten başarılı olmayan öğrencilerin başvuruları değerlendirilmeye alınmaz.

 Geçişlerin sadece kayıtlı olduğu sınıfı/dönemi takip eden sınıfa/döneme yapılması gerekmektedir. Öğrencinin İngilizce hazırlık sınıfı dışında en az iki dönem (Ön lisans programlarında bir dönem) tamamlamış olması zorunludur.

 Öğrencinin herhangi bir disiplin cezası almamış olması gerekir.

 Öğrencinin geçiş yapmak istediği programın varsa diğer başvuru şartlarını yerine getirmiş olması şarttır.

(2) Kurum İçi Özel Kontenjan Başvuru Şartları:

 Öğrencinin başvuru sırasında Kastamonu Üniversitesindeki bir programa kayıtlı olması ve o dönem sonunda herhangi bir sebeple üniversite ile ilişiğinin kesilmemiş olması zorunludur.

 Öğrencinin kayıtlı olduğu programda almış olduğu bütün kredili derslerden veya Türkçe Öğretim Merkezinde (TÖMER) eğitimi devam ediyor ise Türkçe Hazırlık Programını başarıyla tamamlamış olması gerekir.

 Öğrencinin herhangi bir disiplin cezası almamış olmaması gerekir.

 

Başvuru Tarihleri:

Kurum içi yatay geçiş başvuruları her yıl akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır.

Güz Yarıyılı İçin;

Başvuru Tarihleri : 06 Haziran 2016 – 01 Temmuz 2016

Sonuçların İlanı : 05 Ağustos 2016

Asil Yerleşenlerin Kesin Kayıt Tarihi : 19 Eylül – 21 Eylül 2016

Yedek Yerleşenlerin Kesin Kayıt Tarihleri : 22 Eylül – 23 Eylül 2016

 

Başvuru için gerekli belgeler :

Yatay geçiş başvurusunun değerlendirmeye alınabilmesi için öğrencinin, ÖSYS sonuç belgesinin internet çıktısının yanı sıra önceki programındaki başarı durumunu gösterir transkripti ile Üniversite tarafından istenebilecek diğer belgeleri başvuru tarihleri içinde ilgili birime elden veya posta yolu ile teslim etmesi gerekir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. Şartları sağlamadığı için veya eksik belge sebebiyle değerlendirmeye alınmayanlar ve başvurusu kabul edilmeyen adaylara yazılı bildirim yapılmaz.

Özel Kontenjana başvuru yapacak Uluslararası öğrenciler, üniversiteye kabul edildiği Uluslararası geçerliliği olan sınavlar, Kastamonu Üniversitesi Yabancı Öğrenci Sınavı (KÜYÖS), diğer Yabancı Öğrenci Sınav belgesi veya lise diplomasını başvuru sırasında teslim etmesi gerekmektedir.

Değerlendirme :

 Başvurular ilan edinilen şartlar çerçevesinde ilgili birim tarafından ön incelemeye tabi tutulur. Şartları sağlamayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz ve kabul edilmeme sebepleri web sayfasında ilan edilir.

 Yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesi ve adayların yerleştirilmesi İlgili Birim Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.  Merkezi yerleştirme ile öğrenci alan programlara başvuru yapan adayların değerlendirilmesinde, adayın başvuru yaptığı ÖSYS puan türünde almış olduğu ÖSYS puanı 4,00 üzerinden Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO)’su dikkate alınır.

 Meslek Yüksekokullarına yapılan başvuruların değerlendirilmesinde sadece adayın AGNO’su esas alınır.

Özel kontenjan dahilinde başvuruda bulunan Uluslararası öğrencilerin Kurum İçi Yatay Geçiş başvuru değerlendirmelerinde ; mevcut ilan edilmiş kontenjan dahilinde ilgili akademik birim tarafından ; sırasıyla Uluslararası geçerliliği olan sınavlar, Kastamonu Üniversitesi Yabancı Öğrenci Sınavı (KÜYÖS), diğer üniversitelerin yabancı öğrenci sınavları, lise diploması başarı notları dikkate alınarak sıralama ve yerleştirmeler yapılır.

 Adaylar en yüksek değerlendirme puanından en düşüğe doğru sıralanır ve değerlendirme bu sıralamaya göre yapılır.

 Asil aday sayısı kadar yedek aday belirlenir. Akademik takvimde belirlenen süre içinde kayıt için başvurmayan asil adaylar yerine yedeklerin başvurusu alınır.

 Yatay geçil değerlendirme sonuçları, geçerli başvurusu olan tüm adayların isimleri, değerlendirmede esas alınan puanlara göre sıralanmış biçimde Üniversitenin internet sayfasında ilan edilir.

İntibak İşlemleri:

 Bölüme/programa kabul edilecek öğrencilerin geldikleri eğitim programlarında (müfredatlarında) farklılık varsa hangi sınıfa intibak ettirileceği ve fark dersleri ilgili yönetim kurulu kararlarında belirtilir.

 Bütün programlara yatay geçişlerde ders intibakları yapıldıktan sonra öğrenciye önceki yarıyıllardan/yıllardan dersler aldırılabilir. Bundan dolayı yıl kayıpları meydana gelebilir.